Your address will show here +12 34 56 78

سوالات متداول

مزایای آموزش بر اساس سطوح مدیریت چیست؟

در بسیاری از موارد عدم در نظر گرفتن سطوح مدیریت سازمان درخواست کننده خدمات آموزش، باعث عدم تشخیص صحیح نیاز آموزشی و در نتیجه کاهش کارایی و اثربخشی آموزش جهت تحقق اهداف سازمانی می گردد. بدون شک نیاز آموزشی رهبران و مدیران ارشد سازمان ها بیشتر از جهت افزایش توانمندی تحلیل و برنامه ریزی راهبردی است و این نیاز با تغییر سطوح مدیریت به سمت کاربرد عملیاتی سوق پیدا می کند.

مزایای طراحی آموزش بر اساس نیاز کسب و کار چیست؟

در کلیه سازمان­ها اطمینان از مدل سازی کسب و کار یا فعالیت جاری و در نظر گرفتن عوامل موثر بر تداوم آن نظیر، استراتژی، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و دانش سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکپارچگی طراحی مجموعه آموزشی در هر سطح مدیریتی بر اساس نیاز کسب و کار منجر به توانمندسازی رهبران و مدیران در حوزه خود می گردد.

مزایای مشاوره و آموزش بر اساس سطوح ایجاد، توسعه، بهبود و رشد کسب و کار چیست؟

بدون شک نیاز مشاوره و آموزشی مدیران هنگام ایجاد یک کسب و کار با زمان بهبود آن و همچنین توسعه و رشد بسیار تفاوت دارد. طراحی آموزش بر اساس این سطح بندی، این امکان را فراهم می سازد تا هر مدیر در هر یک وضعیت های مطرح شده با نیاز آموزشی خود بهتر آشنا گردیده و آموزش مناسب تر، کارا و اثربخش تری  را انتخاب نموده و از آن استفاده نماید.

logo-samandehi