Your address will show here +12 34 56 78

دوره آموزشی استانداردهای بین المللی

مدیریت تداوم کسب و کار بر أساس ISO 22301:2019

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

فرآیند رسیدگی به شکایات ISO 10002:2018

سنجش رضایت مشتری ISO 10004:2018

کدها و قواعد رفتاری ISO 10001:2018

خطوط راهنمای طرح های کیفی ISO 10005:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

سیستم مدیریت شایستگی ISO 10015:2019

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

تشریح الزامات صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017

ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025:2017

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی زنجیره غذایی ISO 22000:2018

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO 1001:2015

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016

آشنایی با الزامات مدیریت پورتفولیو، برنامه و پروژه ISO 21500:2021

 

  • Text Hover
logo-samandehi