مقالات

کتاب هایی برای رهبری

بخشی از مهارت های ضروری رهبران، اکتسابی و قابل یادگیری است. با توجه به اهمیت زمان برای رهبران و مدیران ارشد و همچنین و محدودیت های دسترسی به منابع علمی، یافتن منابع آموزشی معتبر مرتبط با مهارت های رهبری به یکی از چالش ها تبدیل گردیده است. بدین منظور آکادمی هومان در این مقاله به معرفی چند کتاب معتبر مرتبط با حوزه رهبری می پردازد.

چی بخونم؟

The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential John C. Maxwell

Leadership Brian Tracy

The 8 Dimensions of Leadership: DiSC Strategies for Becoming a Better Leader Jeffrey Sugerma, Mark Scullard

The Leadership Challenge Sixth Edition: How to Make Extraordinary James M. Kouzes, Barry Posner